Všeobecné podmienky súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť dieťa alebo skupina detí vo veku od 10 do 15 rokov veku (ďalej len autori videa) tak, že sa prihlásia do súťaže prostredníctvom prihlasovateľa – zodpovednej osoby za autorov videa a zaslaním videa prostredníctvom registračného formulára. Zodpovedná osoba – prihlasovateľ musí byť fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a vyslovila súhlas s pravidlami súťaže.

Prihlasovateľ prihlasuje súťažné video do súťaže prostredníctvom registračného formulára s neverejným webovým linkom Youtube. Registračný formulár vyžaduje vyplnenie nasledovných údajov prihlasovateľa: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, vzťah k účinkujúcim vo videu, názov a adresa základnej školy. Úplné vyplnenie požadovaných údajov a odoslanie kontaktného formulára spolu s vyslovením súhlasu s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov prihlasovateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 z.Z., je podmienkou zapojenia sa do súťaže. Za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov, vyplnených v kontaktnom formulári, zodpovedá v plnom rozsahu prihlasovateľ, ktorým sa pre účely tejto súťaže rozumie osoba, ktorá kompletne vyplnila a odoslala kontaktný formulár do súťaže.

Podmienkou zapojenia do súťaže je, že prihlasovateľ – zodpovedná osoba za skupinu autorov videa, bude mať súhlas s účinkovaním vo videu, so zapojením videa do súťaže, s jeho zverejnením a s podmienkami súťaže od zákonných zástupcov všetkých účinkujúcich vo videu, a to najneskôr v deň odoslania videa do súťaže. 

Každý prihlasovateľ ako zodpovedná osoba v plnom rozsahu zodpovedá za vopred získaný súhlas zákonných zástupcov všetkých účinkujúcich vo videu s použitím a zverejnením podobizne detí účinkujúcich vo videu pre účely tohto projektu. Prihlasovateľ má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s ich účasťou v projekte, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel, vrátane nárokov tretích osôb, uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia, súvisiace s účasťou v projekte a udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel, si musí prihlasovateľ získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že prihlasovateľ svojím konaním (resp. nekonaním alebo opomenutím) v rámci projektu a/alebo v súvislosti s ním porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä práva na ochranu osobných údajov, autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju prihlasovateľ v plnom rozsahu nahradiť.

Organizátorom súťažného programu je občianske združenie iKid, Apollo Business Center II, Prievozská 4 , 821 09 Bratislava, IČO 42271487. iKid je celoslovenský súťažný program. Účelom je podpora novej generácie mladých podnikateľov. Zameriava sa na implementovanie podnikateľských zručností do výchovno-vzdelávacieho procesu zážitkovou formou a na podporu slovenských základných škôl v rozvoji kreativity a inovácií. 

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže, zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži.

© 2020 iKid o.z.   |   © ARSYLINE 2020

Upozornenie
Zavrieť